Pobieralnia

>> USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

>> Prawo budowlane- Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

>> Wzór podania zgłoszenia wiaty do starostwa

>> Rozporządzenie Ministra Infastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

grzejniki